Bibliography

1) jedna užasna prijetnja. Polako sepovla?i k

1) Okarakterizirajte likove, kroz kakve promjene oni prolaze, kakvi su na po?etku, a kakvi na kraju…
Marko Bari? vrlo znatiželjan i ironi?an muž koji se je vratio nakon 8 godina zarobljeništva. Odmah na povratku je razo?aran izgledom svoje žene te i saznanje da mu je otac završio u ludnici („Razo?arano: Bolje bi bilo da sam ostao tamo gdje sam bio dosada!”). Ne vjeruje svojoj ženi, smatra da ga je varala te da mu nije bila vjerna („Nisam ovdje sjedio ni pet minuta, dvaput je zazvonio telefon i dva gospodina pitaju za te.”). Tijekom razgovora Mako postaje agresivniji, oštriji te nema razumijevanja za Gigu („MARKO žestoko i agresivno, sa tonovima ironije, sarkazma, mržnje, velikim gestama i nemir-nim,nervoznim kora?anjem naokolo”). Marko kasnije postaje blaži prema njoj („MARKO snimi njenu ruku sa svoga ramena, pomilujenjom svoj obraz, poljubi je u dlan i re?e mole?im glasom kao dijete…”), ali ga ona isprovocira i povrijedi te postaje izbezumljen i vrlo agresivan („MARKO pogo?en od te rije?i i akcenta diže se,gledaju?i u nju, sav jedna užasna prijetnja. Polako sepovla?i k njoj, spreman da je zasko?i…”)
Giga je na po?etku vrlo sretna i iznena?ena Markovim povratkom ku?i GIGAsa nešto prijekora i mnogo dobrote u glasu: Kakve su to šale u ovaj ?as? I bacivši rukavi-ce i šešir na fotelji, po?e za njim i uzdigne ruku da ga dohvati.”). Izbjegava njegove optužbe i zanemaruje njegova pitanja te samo želi nastaviti život sa njim. Kasnije se razo?arala u marka te postaje sarkasti?na i bezobrazna prema njemu i isto tako kakav je i on na poo?etku bio prema njoj („GIGA se nasmije s užasnim sarkazmom:Pravo? Tko ima pravo na me? Gdje je taj ?ovjek koji to može re?i? Nitko nema prava na me dok mu ga ja ne dam!”)

2) Objasnite naslov. Citirajte.
Naslov govori kako i uz malo nepovjerenja i ljubomore bez tako velikih dokaza može unišiti brak pa ?ak i život muža i žeme. U djelu nije bilo tre?eg nikakvih velikih dokaza da je tu bio neko tre?i u tome braku ali se svejedno sve raspalo zbog ljubomore, netrpeljivosti i straha („MARKO je odgurne: Dakle sam dobro slutio – GIGA: Pa naravno da si dobro slutio! To je ve? poznato kako vi muškarci imate za to izvrstan osje?aj. Zacijelo si pogodio da je i onaj advokat Mika moj ljubavnik. A ljekar koji se dovezao ve?eras sa mnom? A tekar ljekar! Još kao mala djevoj?ica ludovala sam za njim. Ljubila sam se s njim na jednim ferijama i kakve me je samo perverzitete nau?io. MARKOvi?e: Lažeš! Lažeš! GIGA: Zar nisi ti sam o meni tako mislio? Zašto ti najzad ne bih priznala istinu?”).

Write a Custom Essay
For You Only $13.90/page!


order now

3) Što mislite o završetku drame? Tko je u pravu? Objasnite.
Oboje su pravedno postupili. Marko je samo reagirao na provokacije svoje žene, njenu nevjeru i vrije?anje („GIGA kruta, iskreno brutalna:Jer mi se gadiš!). Giga je tako?ewr postupila pravedno ubila je Marka u samoobrani, ali u?inila je to prebrzo. Mogla je pri?ekati da vidi šta ?e joj napraviti i on joj je bio muž, ali ga nije bilo dugo godina nije isti kao prije te ga je ubila zbog straha za vlastiti život.

4) Objasnite pojam psihološke drame na primjeru teksta. (Definiciju možete preuzeti iz drugog izvora.)
Psihološka drama naglasak je na unutarnjem proživljavanju, a ne n vanjskom doga?anju. Tako i u djelu prou?avamo psihološko mjenjanje Marka i Gige kako se tijekom njihovih saznanja i razgovora mjenjaju.